Algemene Voorwaarden

1. Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 – 1.1 Visie Groep zorg & werk: Visie Groep zorg & werk, ambulante ondersteuning, dagbesteding en re-integratie.

Client: de persoon met psychische en/of verstandelijke beperking en/of met een afstand tot de arbeidsmarkt die is geïndiceerd voor de zorg -en dienstverlening die door Visie Groep zorg & werk geboden wordt.

Opdrachtgever: degene die voor zichzelf dan wel degene die als wettelijk vertegenwoordiger voor een ander de zorg- en dienstverleningsovereenkomst met Visie Groep zorg & werk sluit.

Overeenkomst: de zorg- en/of dienstverleningsovereenkomst, waarbij Visie Groep zorg & werk zich jegens de cliënt, op basis van het door het indicatieorgaan afgegeven indicatiebesluit, verbindt tot het verlenen van de nader omschreven zorg- en dienstverlening ten behoeve van cliënt

 – 1.2 opdrachtnemer: Visie Groep zorg & werk gevestigd te Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60701617 (RVTwente) en nummer 62685724 (ZVTwente).

 – 1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Werkzaamheden worden beschouwd als zijnde doorlopend van aard tenzij uit de aard van de opdracht blijkt dat dit niet het geval is.

 – 1.4 bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere gesloten overeenkomst tussen Visie Groep zorg & werk en de opdrachtgever. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze wijzigingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden schriftelijk tussen de betrokken partijen zijn vastgelegd.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.

2.2 Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door opdrachtnemer aan opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten voor een opdrachtgever.

3 Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst met de opdrachtgever komt pas tot stand nadat zowel Visie Groep zorg en werk als de opdrachtgever de te sluiten overeenkomst hebben ondertekend

3.2 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4 Tussentijdse contractwijzigingen

4.1Door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in zorg -en dienstverlening dienen schriftelijk aangevraagd te worden.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet, niet tijdig of niet volledig ter beschikking stellen van de door opdrachtnemer gewenste gegevens.

5. Uitvoering opdracht

5.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de door haar te leveren werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten.

5.2 Opdrachtnemer treedt, indien en voor zover door één der partijen wenselijk of noodzakelijk wordt geacht, in overleg met opdrachtgever over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en geeft indien mogelijk en/of wenselijk een indicatie met betrekking tot de tijdsplanning.

5.3 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

5.4 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

5.5 Indien tijdens de opdracht werkzaamheden verricht zijn ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van de opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

5.6 Indien door additionele wensen van opdrachtgever de prestatie welke opdrachtnemer moet leveren wordt gewijzigd c.q. verzwaard c.q. wordt uitgebreid, is sprake van meerwerk welke voor vergoeding in aanmerking komt. Indien opdrachtnemer meent dat van meerwerk sprake is c.q. zal zijn, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen vijf dagen na kennisgeving door opdrachtnemer de uitvoering door opdrachtgever wordt tegengehouden.

5.7 Indien wijzigingen in wet- en/of regelgeving door de overheid een aanpassing van de dienstverlening tot gevolg hebben, dan maken deze aanpassingen automatisch deel uit van de overeenkomst.

Opdrachtnemer is gerechtigd eventuele hiermee samenhangende directe en indirecte extra kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.

6. Geheimhouding en exclusiviteit

6.1 Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet of beroepsplicht hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits de uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

6.3 Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

7.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van de opdrachtnemer.

8. Overmacht

8.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen te gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

8.2 Opdrachtgever heeft het recht, in het geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

8.3 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

9 Tarieven

9.1 Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

9.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de tarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen. De nieuwe tarieven zijn automatisch van toepassing op lopende overeenkomsten. Opdrachtgever wordt geacht met deze wijziging in te stemmen tenzij hij opdrachtnemer binnen 14 dagen nadat opdrachtnemer de gewijzigde tarieven heeft bekendgemaakt schriftelijk per aangetekend schrijven in kennis stelt op grond hiervan de overeenkomst te willen beëindigen. Een dergelijke beëindiging is enkel mogelijk bij tariefsverhogingen van meer dan 10% voor lopende werkzaamheden en gaat in per datum van de tariefswijziging. Eventuele kosten die opdrachtnemer inmiddels heeft gemaakt of werkzaamheden die reeds zijn verricht, worden op basis van de oude tarieven aan opdrachtgever gefactureerd. Opdrachtgever is gehouden deze facturen te voldoen volgens onderhavige algemene voorwaarden.

9.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn kosten die worden gemaakt door opdrachtnemer door het inschakelen van derden, niet bij de tarieven inbegrepen. Deze kosten worden, vermeerderd met hieraan verbonden kosten van opdrachtnemer, aan opdrachtgever gefactureerd.

9.4 Indien opdrachtgever de overeenkomst opzegt voordat deze door opdrachtnemer geheel is afgerond en indien sprake is van een honorarium dat bestaat uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst of periode, dan is opdrachtgever verschuldigd als honorarium het vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst of periode.

10. Betaling

10.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voorafgaand aan de werkzaamheden plaats te vinden. Indien facturatie plaatsvindt na aanvang van de werkzaamheden, dient betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling kan uitsluitend in Euro plaatsvinden. Opdrachtgever heeft, zonder voorafgaande schriftelijke overeenstemming, geen recht op korting of schuldvergelijking.

10.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

10.3 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag alle werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele directe dan wel indirecte schade die hieruit voortvloeit. Opdrachtgever dient zijn werknemer(s) in te lichten omtrent de staking van de werkzaamheden door opdrachtnemer in verband met de betalingsachterstand van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele claims van derden.

10.4 Indien betaling ook na een eerste betalingsherinnering uitblijft, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. De datum van beëindiging is de eerste dag waarop werkzaamheden conform de overeenkomst waarop de factuur betrekking heeft, verricht hadden kunnen worden.

Eventuele kosten die opdrachtnemer inmiddels heeft gemaakt of werkzaamheden die reeds zijn verricht, worden op basis van de bestaande tarieven aan opdrachtgever gefactureerd. Opdrachtgever is gehouden deze facturen te voldoen volgens onderhavige algemene voorwaarden.

10.5 Opdrachtnemer is gerechtigd het factuurbedrag met 10%, met een minimum van € 25,00, te verhogen voor elke noodzakelijke betalingsherinnering vanaf de tweede herinnering om haar extra incassokosten en –risico te dekken.

10.6 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijk of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op een minimum van 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,00.

10.7 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

10.8 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

11. Reclame

11.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

11.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

11.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

12. Leveringstermijn

12.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

12.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen, waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Indien een fout gemaakt wordt door opdrachtnemer doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

13.2 Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal twee maal de voor de opdracht gefactureerde vergoeding(en) excl. BTW. Bij duurovereenkomsten is deze aansprakelijkheid voor opdrachtnemer beperkt tot het totaal van de door opdrachtnemer gefactureerde vaste vergoedingen voor deze overeenkomst in het kalenderjaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan. De aansprakelijkheid is voorts in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uitbetaald wordt door de verzekeraar van opdrachtnemer, met een maximum van € 100.000,00.

13.3 Voor alle indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.

13.4 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel, verbetering of het opnieuw leveren van het product of de dienst.

13.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

13.6 Ingeval van mondelinge informatie en/of verzoeken is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist of onvolledig overgekomen informatie.

13.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of voortvloeiend uit het niet, niet tijdig of niet volledig opvolgen van door haar gegeven adviezen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de (ex-)werknemers van opdrachtgever, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

13.8 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van zichzelf of van derden, indien opdrachtnemer vanwege wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen is medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd en ongevraagd informatie te ontvangen, welke opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht vergaart.

13.9 Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de schade waarvoor hij opdrachtnemer aansprakelijk heeft gesteld, te beperken.

14. Opzegging

14.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, tenzij het werkzaamheden betreft van doorlopende aard. Deze kunnen slechts tegen het eind van de overeengekomen contractperiode worden opgezegd met een opzegtermijn van 3 maanden.

Indien de werkzaamheden van doorlopende aard niet met inachtneming van deze termijn worden opgezegd, dan zal sprake zijn van stilzwijgende verlenging van de overeenkomst met een termijn gelijk aan de direct voorafgaande contractperiode.

14.2 Opzegging dient schriftelijk per aangetekende brief aan de wederpartij te worden medegedeeld.

14.3 Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de opdrachtgever eisen.

15. Opschortingsrecht

Opdrachtnemer is bevoegd om nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

16. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

17. Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering, of het niet uitvoeren of het niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.

17.2 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

17.3 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

17.4 In afwijking van het vorige lid zijn opdrachtnemer en opdrachtgever bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

18. Verwerking Persoonsgegevens

1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

19. Verwerkersovereenkomst

1. Voor alle afgenomen diensten bij Visie Groep Zorg & Werk, geldt voor de betrokken klanten de Verwerkersovereenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

2. De Verwerkersovereenkomst kan bij Visie Groep Zorg & Werk worden opgevraagd per telefoon, e-mail of reguliere post; of gedownload worden vanaf onze website.

3. Visie Groep Zorg & Werk behoudt zich het recht voor deze overeenkomsten te wijzigen of aan te vullen.

4. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Visie Groep Zorg & Werk of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

20. Wijziging van deze voorwaarden

Opdrachtnemer is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking een maand na aankondiging van de wijzigingen en toezending van de tekst aan opdrachtgever.